لیست دوره های پاییز 98

ردیف کد دوره نام درس تاریخ شروع ساعت و روز تشکیل هزینه ظرفیت خالی ثبت نام
1G.I 91398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,0007ثبت نام
2G.I 31398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,0005ثبت نام
3G.I 101398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,0009ثبت نام
4mark21398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,0007ثبت نام
5E.T 61398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,850,00011ثبت نام
6G.I 81398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,0003ثبت نام
7TOP 3B1398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:152,000,00012ثبت نام
8E.T 81398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,850,0009ثبت نام
9CW 11398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:152,000,00010ثبت نام
10E.T 11398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0009ثبت نام
11E.T 41398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,000-1ثبت نام
12E.T 51398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00010ثبت نام
13M.G 1B1398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0007ثبت نام
14M.G 2A1398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0000ثبت نام
15E.T 161398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0001ثبت نام
16E.T 141398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0006ثبت نام
17M.G 1A1398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0002ثبت نام
18G.I 131398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,950,0001ثبت نام
19FCE 31398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:002,000,0005ثبت نام
20G.I 61398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0000ثبت نام
21G.I 111398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0006ثبت نام
22G.I 31398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,0001ثبت نام
23G.I 121398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0004ثبت نام
24FCE 11398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:452,000,00010ثبت نام
25FCE 51398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:452,000,0008ثبت نام
26G.I 151398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0003ثبت نام
27G.I 51398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0009ثبت نام
28PET 31398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:452,000,0006ثبت نام
29E.T 41398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,850,00011ثبت نام
30G.I 61398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,0007ثبت نام
31G.I 121398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,00010ثبت نام
32FCE 11398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:152,000,0006ثبت نام
33G.I 51398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,0002ثبت نام
34G.I 131398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,0004ثبت نام
35PET 31398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:152,000,0002ثبت نام
36new prep1398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,00011ثبت نام
37E.T 181398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,850,0007ثبت نام
38G.I 41398/07/09سه شنبه 16:00 تا 17:30,پنجشنبه 16:00 تا 17:301,950,00011ثبت نام
39M.G 2A1398/07/09سه شنبه 16:00 تا 17:30,پنجشنبه 16:00 تا 17:301,850,00011ثبت نام
40G.I 151398/07/09سه شنبه 16:00 تا 17:30,پنجشنبه 16:00 تا 17:301,950,00010ثبت نام
41G.I 11398/07/09سه شنبه 17:45 تا 19:15,پنجشنبه 17:45 تا 19:151,950,0007ثبت نام
42E.T 61398/07/09سه شنبه 17:45 تا 19:15,پنجشنبه 17:45 تا 19:151,850,0003ثبت نام
43G.I 91398/07/09سه شنبه 17:45 تا 19:15,پنجشنبه 17:45 تا 19:151,950,0004ثبت نام
44G.I 101398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,0005ثبت نام
45G.I 41398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,0000ثبت نام
46M.G 2A1398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,0001ثبت نام
47G.I 151398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,0000ثبت نام
48E.T 121398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,0008ثبت نام
49E.T 101398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,0008ثبت نام
50E.T 91398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,0008ثبت نام
51mark11398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,0005ثبت نام
52E.T 21398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,00012ثبت نام
53G.I 81398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,0008ثبت نام
54CAE 51398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,00010ثبت نام
55mark21398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,0007ثبت نام
56CW 11398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,0000ثبت نام
57G.I 161398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,0003ثبت نام
58CAE 11398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,0007ثبت نام
59PET 11398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,0002ثبت نام
60TOP 2A1398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,0005ثبت نام
61E.T 201398/07/09سه شنبه 17:45 تا 19:15,پنجشنبه 17:45 تا 19:151,850,00014ثبت نام
62G.I 111398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0009ثبت نام