لیست دوره های تابستان دو 99

ردیف کد دوره نام درس تاریخ شروع ساعت و روز تشکیل هزینه ظرفیت خالی ثبت نام
1G.I 131399/05/08شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:302,200,0003ثبت نام
2new prep1399/05/08شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:302,200,00017ثبت نام
3G.I 61399/05/08شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:302,200,0006ثبت نام
4G.I 81399/05/08شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:302,200,0007ثبت نام
5G.I 91399/05/08شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:302,200,0008ثبت نام
6G.I 141399/05/08شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:302,200,0002ثبت نام
7FCE 61399/05/08شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:302,300,0005ثبت نام
8E.T 11399/05/08شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:002,100,00011ثبت نام
9E.T 31399/05/08شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:002,100,00012ثبت نام
10E.T 21399/05/08شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:002,100,00011ثبت نام
11E.T 91399/05/08شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:002,100,0009ثبت نام
12E.T 111399/05/08شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:002,100,0005ثبت نام
13E.T 191399/05/08شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:002,100,0007ثبت نام
14mark11399/05/08شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:002,200,0007ثبت نام
15CW 21399/05/08شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:002,300,0006ثبت نام
16G.I 101399/05/08شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,200,0001ثبت نام
17G.I 111399/05/08شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,200,0006ثبت نام
18G.I 161399/05/08شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,200,0006ثبت نام
19CW 11399/05/08شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,300,0006ثبت نام
20PET 21399/05/08شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,300,0004ثبت نام
21FCE 41399/05/08شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,300,0000ثبت نام
22CAE 21399/05/08شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,300,0009ثبت نام
23M.G 1B1399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,100,0009ثبت نام
24E.T 31399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,100,0006ثبت نام
25E.T 51399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,100,0006ثبت نام
26E.T 151399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,100,0009ثبت نام
27E.T 171399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,100,00010ثبت نام
28G.I 21399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,200,0005ثبت نام
29G.I 31399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,200,0004ثبت نام
30G.I 81399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,200,0005ثبت نام
31G.I 91399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,200,0005ثبت نام
32PET 21399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,300,0000ثبت نام
33G.I 11399/05/12یکشنبه 18:30 تا 20:15,سه شنبه 18:30 تا 20:152,200,00012ثبت نام
34G.I 41399/05/12یکشنبه 18:30 تا 20:15,سه شنبه 18:30 تا 20:152,200,0001ثبت نام
35G.I 151399/05/12یکشنبه 18:30 تا 20:15,سه شنبه 18:30 تا 20:152,200,0003ثبت نام
36CW 21399/05/12یکشنبه 18:30 تا 20:15,سه شنبه 18:30 تا 20:152,300,0004ثبت نام
37PET 31399/05/12یکشنبه 18:30 تا 20:15,سه شنبه 18:30 تا 20:152,300,00010ثبت نام
38PET 41399/05/12یکشنبه 18:30 تا 20:15,سه شنبه 18:30 تا 20:152,300,0008ثبت نام
39FCE 21399/05/12یکشنبه 18:30 تا 20:15,سه شنبه 18:30 تا 20:152,300,0007ثبت نام
40CAE 61399/05/12یکشنبه 16:30 تا 18:15,سه شنبه 16:30 تا 18:152,300,00017ثبت نام
41TOP 3C1399/05/12یکشنبه 18:30 تا 20:15,سه شنبه 18:30 تا 20:152,300,00014ثبت نام