لیست دوره های بهار 99

ردیف کد دوره نام درس تاریخ شروع ساعت و روز تشکیل هزینه ظرفیت خالی ثبت نام
1G.I 61399/02/01شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,00011ثبت نام
2G.I 111399/02/01شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,0005ثبت نام
3G.I 121399/02/01شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,0002ثبت نام
4G.I 131399/02/01شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,00012ثبت نام
5M.G 2B1399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00010ثبت نام
6B.STARTER1399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00013ثبت نام
7E.T 11399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00010ثبت نام
8E.T 41399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00012ثبت نام
9E.T 71399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00011ثبت نام
10E.T 91399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0002ثبت نام
11E.T 171399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0007ثبت نام
12E.T 191399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0006ثبت نام
13G.I 161399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,950,0001ثبت نام
14FCE 61399/02/01شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:002,000,0008ثبت نام
15G.I 81399/02/01شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,00012ثبت نام
16G.I 91399/02/01شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0005ثبت نام
17G.I 141399/02/01شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0009ثبت نام
18G.I 151399/02/01شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,00010ثبت نام
19CW 21399/02/01شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:452,000,0004ثبت نام
20FCE 21399/02/01شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:452,000,0009ثبت نام
21G.I 41399/02/01شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,0008ثبت نام
22mark31399/02/03یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,0005ثبت نام
23G.I 81399/02/03یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,00011ثبت نام
24G.I 161399/02/01یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,00010ثبت نام
25FCE 21399/02/03یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:152,000,0008ثبت نام
26FCE 41399/02/03یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:152,000,0002ثبت نام
27E.T 11399/02/03یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,0009ثبت نام
28E.T 31399/02/03یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,00011ثبت نام
29E.T 131399/02/03یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,0008ثبت نام
30E.T 151399/02/03یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,00010ثبت نام
31G.I 11399/02/03یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,00012ثبت نام
32G.I 61399/02/03یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,0006ثبت نام
33G.I 71399/02/03یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,0002ثبت نام
34CW 21399/02/03یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:002,000,0001ثبت نام
35G.I 21399/02/03یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,0009ثبت نام
36G.I 131399/02/03یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,00010ثبت نام
37PET 11399/02/03یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,00010ثبت نام
38PET 21399/02/03یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,0007ثبت نام
39PET 41399/02/03یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,0007ثبت نام
40CAE 41399/02/03یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,00010ثبت نام
41mark21399/02/03یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,00013ثبت نام
42TOP 3A1399/02/03یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,00011ثبت نام