لیست دوره های پاییز 98

ردیف کد دوره نام درس تاریخ شروع ساعت و روز تشکیل هزینه ظرفیت خالی ثبت نام
1G.I 91398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,00014ثبت نام
2G.I 31398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,00013ثبت نام
3G.I 101398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,00011ثبت نام
4mark21398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,00010ثبت نام
5E.T 61398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,850,00014ثبت نام
6G.I 81398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,950,00012ثبت نام
7TOP 3B1398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:152,000,00017ثبت نام
8E.T 81398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:151,850,00014ثبت نام
9CW 11398/07/06شنبه 15:45 تا 17:15,دوشنبه 15:45 تا 17:152,000,00016ثبت نام
10E.T 11398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00015ثبت نام
11E.T 41398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0008ثبت نام
12E.T 51398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00014ثبت نام
13M.G 1B1398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00012ثبت نام
14M.G 2A1398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00010ثبت نام
15E.T 161398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,0008ثبت نام
16E.T 141398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00012ثبت نام
17M.G 1A1398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,850,00014ثبت نام
18G.I 131398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:001,950,0006ثبت نام
19FCE 31398/07/06شنبه 17:30 تا 19:00,دوشنبه 17:30 تا 19:002,000,00016ثبت نام
20G.I 61398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0005ثبت نام
21G.I 111398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,0009ثبت نام
22G.I 31398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,0007ثبت نام
23G.I 121398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,00011ثبت نام
24FCE 11398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:452,000,00013ثبت نام
25FCE 51398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:452,000,00015ثبت نام
26G.I 151398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,00010ثبت نام
27G.I 51398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:451,950,00012ثبت نام
28PET 31398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:452,000,00011ثبت نام
29TOP 1A1398/07/06شنبه 19:15 تا 20:45,دوشنبه 19:15 تا 20:452,000,00017ثبت نام
30E.T 41398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,850,00012ثبت نام
31G.I 61398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,00015ثبت نام
32G.I 121398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,00014ثبت نام
33FCE 11398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:152,000,00011ثبت نام
34G.I 51398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,0007ثبت نام
35G.I 131398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,00011ثبت نام
36PET 31398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:152,000,00011ثبت نام
37new prep1398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,950,00016ثبت نام
38E.T 181398/07/07یکشنبه 15:45 تا 17:15,چهارشنبه 15:45 تا 17:151,850,00012ثبت نام
39G.I 41398/07/09سه شنبه 16:00 تا 17:30,پنجشنبه 16:00 تا 17:301,950,00017ثبت نام
40M.G 2A1398/07/09سه شنبه 16:00 تا 17:30,پنجشنبه 16:00 تا 17:301,850,00016ثبت نام
41G.I 151398/07/09سه شنبه 16:00 تا 17:30,پنجشنبه 16:00 تا 17:301,950,00017ثبت نام
42G.I 11398/07/09سه شنبه 17:45 تا 19:15,پنجشنبه 17:45 تا 19:151,950,00016ثبت نام
43E.T 61398/07/09سه شنبه 17:45 تا 19:15,پنجشنبه 17:45 تا 19:151,850,00011ثبت نام
44G.I 91398/07/09سه شنبه 17:45 تا 19:15,پنجشنبه 17:45 تا 19:151,950,0009ثبت نام
45G.I 101398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,00015ثبت نام
46G.I 41398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,0008ثبت نام
47M.G 2A1398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,0003ثبت نام
48G.I 151398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,0003ثبت نام
49E.T 121398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,00013ثبت نام
50E.T 101398/07/06یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,00011ثبت نام
51E.T 91398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,00013ثبت نام
52mark11398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,950,00014ثبت نام
53E.T 21398/07/07یکشنبه 17:30 تا 19:00,چهارشنبه 17:30 تا 19:001,850,00016ثبت نام
54G.I 81398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,00015ثبت نام
55CAE 51398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,00017ثبت نام
56mark21398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,00013ثبت نام
57CW 11398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,0008ثبت نام
58G.I 161398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:451,950,00013ثبت نام
59CAE 11398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,00016ثبت نام
60PET 11398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,00012ثبت نام
61TOP 2A1398/07/07یکشنبه 19:15 تا 20:45,چهارشنبه 19:15 تا 20:452,000,00016ثبت نام
62E.T 201398/07/09سه شنبه 17:45 تا 19:15,پنجشنبه 17:45 تا 19:151,850,00014ثبت نام